Zásady pro platbu pojistného

Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel – tak to určuje zákon a nepřipouští jinou alternativu. Není ani možné, aby si pojistné na zdravotní pojištění z příjmů ze zaměstnání platil zaměstnanec sám.

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na 1 Kč nahoru. Zaměstnanci srazí, i bez jeho souhlasu, z platu jednu třetinu této částky, zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků.

Pojistné, které odvede zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, je pak součtem částek pojistného jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u této zdravotní pojišťovny. Tato skutečnost je též důvodem, proč zaměstnanec nevidí v aplikaci Moje VZP konkrétní částky pojistného, které za něj bylo zaplaceno.