OSVČ - předložení Přehledu

Podle § 24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů, je OSVČ povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář PŘEHLED o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají PŘEHLED do 8. dubna následujícího roku.

Změní-li se dodatečně údaje uvedené ve výše uvedeném PŘEHLEDU, např. proto, že k daňovému přiznání byly podávány změny, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném zdaňovacím období pojištěna, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.

Způsoby podání přehledu

Vyplněný a podepsaný formulář můžete podat osobně na pobočce VZP, nebo ho zaslat poštou. Pokud doposud zasíláte Přehled na adresu pobočky, zašlete ho laskavě na novou centrální adresu: VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava.

Přes VZP Point lze Přehled podat elektronicky (www.vzp.cz/ekk). Na VZP Point se dostanete i přes aplikaci Moje VZP, pokud do ní máte zřízený přístup.

Podání přehledu lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto způsobem.