1.4. Zdravotní pojištění osob ze zemí EU a EHP

Účastny zdravotního pojištění v ČR jsou za podmínek stanovených Nařízeními Rady EHS 1408/71, 883/2004, 574/72, 987/2009 a 1231/2010(dále jen „Nařízení“) osoby z EU, EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska. Přitom obecně platí základní pravidlo, že v kterékoliv době se na pojištěnou osobu z EU vztahují právní předpisy jen jednoho členského státu a že je pojištěna v té zemi, kde vykonává výdělečnou činnost.

1.4.1. Zdravotní pojištění v EU občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR

Ze zdravotního pojištění jsou naopak v souladu s Nařízeními vyňaty osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou výdělečně činné v jiném státě EU a vztahují se na ně právní předpisy země, kde pracují. Společně s živitelem jsou v tomto státě pojištěni i nezaopatření rodinní příslušníci, a to i v případě, že mají bydliště v jiném státě než osoba, na kterou jsou pro účely pojištění navázáni. Nezaopatřenost RP s bydlištěm v ČR se posuzuje podle právních předpisů ČR. Vynětí ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je možné pouze po předložení evropského formuláře ze země výkonu výdělečné činnosti nebo jiného dokladu potvrzujícího výdělečnou činnost v zemi EU.

1.4.2. Zdravotní pojištění osob ze zemí EU

V ČR jsou zdravotně pojištěny, mimo výjimky uvedené v Nařízení, osoby z EU, které zde vykonávají výdělečnou činnost. Jsou to zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a také přeshraniční pracovníci (zaměstnanci i OSVČ). Společně s nimi jsou zde pojištěni i jejich nezaopatření rodinní příslušníci. Dále jsou v ČR účastni zdravotního pojištění žadatelé o důchod a důchodci, kterým je vyplácen důchod z českého důchodového zabezpečení, bydlící v jiném státě EU. S nimi jsou opět pojištěni i jejich nezaopatření rodinní příslušníci. Nezaopatřenost RP se posuzuje podle zákonů státu, v němž mají bydliště.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 1 - Všeobecné informace:

Další kapitoly: