Předložení přehledu

Přehled musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, nebo do 8. dubna, pokud nemá povinnost podat daňové přiznání.

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář přehledu o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně oznámit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Oznámení o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí obsahovat určení plátce pojistného (číslo pojištěnce, jméno, příjmení, příp. adresu) a jeho podpis.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled do 8. dubna následujícího roku.

Dle novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se pro podání přehledu za rok 2020 uvedené lhůty nepoužijí a pro všechny OSVČ platí nejzazší termín do 2. srpna 2021.

Změní-li se dodatečně údaje uvedené ve výše uvedeném přehledu, např. proto, že k daňovému přiznání byly podávány změny, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném zdaňovacím období pojištěna, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.