Aktuální termíny pro podání přehledu

Všechny OSVČ musí podat přehled za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020.

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den. Pro přehled za rok 2019 upravuje termín podání novela zákona o veřejném zdravotním pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Toto přesné datum stanoví pro podání přehledu za rok 2019 novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (termín podání přehledu za rok 2019 zdravotní pojišťovně tedy nesouvisí s termínem podání daňového přiznání).