Více o platbách dlužného pojistného a penále

Dlužné pojistné je plátce povinen doplatit, a to na účet té zdravotní pojišťovny, u které byl pojištěn v době, kdy dluh vznikl. Zaměstnavatel jako plátce pojistného je dlužné pojistné povinen doplatit na účet té zdravotní pojišťovny, u které byli pojištěni jeho zaměstnanci v době, kdy dluh vznikl.

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Pro platby dlužného pojistného a penále je třeba používat stanovená čísla účtů (nikoli čísla účtů určená pro platby pojistného). Správná čísla účtů najdete zde.

Ve sporných případech placení pojistného, penále, vracení přeplatků na pojistném a snížení záloh (jen OSVČ), a ve všech případech týkajících se pokut a přirážek k pojistnému, se postupuje podle předpisů o správním řízení. Po vystavení platebního výměru má plátce pojistného právo na odvolání. Vedle práva na odvolání proti platebním výměrům má plátce také možnost požádat o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty.

Podrobnější informace najdete v adresáři Informace, a to zvlášť pro každou kategorii plátců – OSVČ, OBZP i zaměstnavatele.