zrušení živnostenského oprávnění

 10. 12. 2012 | OSVČ, administrativa

otazka-tydne

Může zdravotní pojišťovna podnikateli zrušit živnostenské oprávnění? V jakém případě?

Zdravotní pojišťovna zrušit živnostenské oprávnění nemůže, ale může k tomu dát podnět, a to podle § 40 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. K tomuto kroku se přistupuje až jako k poslednímu, pokud dotyčná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) neplní svoje povinnosti ohledně placení pojistného. Živnostenský úřad jí pak může, na základě podnětu zdravotní pojišťovny, zrušit ve správním řízení živnostenské oprávnění z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Doplatek rozdílu mezi zálohami a vypočtenou skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat.

OSVČ, která své povinnosti neplní, je nejdříve svojí zdravotní pojišťovnou písemně upomínána, že kontrolou údajů v evidenci byl zjištěn nedoplatek na pojistném a penále, a je jí zasíláno vyúčtování pojistného. Podnikateli, který nepředložil Přehled o výši daňového základu OSVČ, je také nejdřív zasílána výzva. Následně jsou dlužné částky předepsány platebními výměry či výkazy nedoplatků, které se pak stávají předmětem exekučního řízení, jestliže stále nejsou uhrazeny. Takové vymáhání dlužné částky samozřejmě znamená další růst dluhu o penále a pokuty, a také exekuční náklady. Je tedy třeba začít situaci řešit co nejdříve, projednat ji s pracovníky pojišťovny, požádat o splátkový kalendář apod. VZP vychází vstříc všem plátcům, kteří chtějí své závazky řešit.