Otázka týdne

Jak je to se zdravotním pojištěním po maturitě na střední škole? Do kdy ho nemusím platit?

Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené dítě po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání (nejdéle ale do 26 let). Do toho se zahrnuje také doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku. A to bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné. Poté už záleží na tom, zda po maturitě pokračujete ve studiu, nebo ne.

Když po maturitě nepokračujete bezprostředně v dalším studiu, je za vás jako za nezaopatřené dítě stát plátcem pojistného ještě po dobu školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo na úspěšné vykonání maturitní zkoušky, ovšem pouze pokud nebudete vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nebudete mít po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí navazovat tak, že by trvaly po celý kalendářní měsíc. To se vztahuje i na situaci, kdy student nevykoná úspěšně maturitní zkoušku a je mu povolena opravná zkouška na podzim. I za něj je stát plátcem pojistného do 31. srpna s podmínkou, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud student u opravné maturitní zkoušky v září neuspěje, musí řešit svoji situaci ohledně zdravotního pojištění už za měsíc září, protože stát byl plátcem pojistného jen do 31. srpna.

Absolvent střední školy, který nepokračuje ve studiu a po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nezačne podnikat, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání ani za něj z jiného důvodu neplatí pojistné stát, patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Musí se jako OBZP přihlásit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné.

Jestliže pokračujete bez přerušení v dalším studiu, je stát plátcem pojistného i za dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy. Svůj nástup ke studiu VŠ nezapomeňte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. A pozor, kdyby zápis do 1. ročníku vysoké školy byl až v říjnu nebo listopadu, musíte to své zdravotní pojišťovně oznámit, a to do 8 dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděl.

Studenti někdy zapomínají, že po svých 18. narozeninách už musí sami plnit všechny povinnosti jako pojištěnec, i když za ně platí pojistné stát. Některá oznámení sice činí škola, ale primárně má oznamovací povinnost pojištěnec (do věku 18 let jeho zákonný zástupce). Vždy do 8 dnů je nutné oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, mj. právě na povinnost státu platit pojistné. Jde zejména o zahájení a ukončení studia, případně jeho přerušení a znovuzahájení, zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti atd.