Závěrečná zkouška u navazujícího magisterského studia

 11. 9. 2023 | OSVČ, zaměstnanec, platba státu - nezaopatřené dítě, OBZP, ostatní

otazka-tydne

V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát?

Z pohledu zdravotního pojištění je stát plátcem za nezaopatřené dítě po dobu jeho soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let. Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) stanovuje, že studium na VŠ je řádně ukončeno absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Není stanoveno, v jakém termínu musí být státní zkouška vykonána – zda v „řádném“ nebo v „opravném“.

V praxi to znamená, že studentem VŠ a tím i nezaopatřeným dítětem zůstává pojištěnec do dne vykonání státní závěrečné zkoušky v září, případně v lednu následujícího roku, a do té doby za něj pojistné na zdravotní pojištění hradí stát – maximálně však do dosažení 26 let. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

Oznamovací povinnost pojištěnce

Pojištěnec má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně všechny skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů. To se týká i absolventů VŠ, kteří mají povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně ukončení VŠ a doložit doklad o ukončení studia. Tato povinnost přísluší absolventovi, nikoliv VŠ. 

Absolvent má zároveň povinnost nahlásit, do které kategorie plátců bude po ukončení studia patřit (např. OSVČ, OBZP, státní pojištěnec). Výjimkou je případ, kdy pojištěnec nastupuje do zaměstnání – za zaměstnance oznamuje zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání zaměstnavatel.