Od června jsem v důchodu. Přivydělávám si již několik let na živnostenský list. Dokud jsem byl zaměstnaný, platil jsem pojistné vždy jen po podání přehledu. Teď jsem se dozvěděl, že jsem po ukončení zaměstnání měl jako OSVČ začít platit i měsíční zálohy. Je to pravda? Vždyť průběžně za mě platí pojistné stát, stejně jako předtím zaměstnavatel.

Ano, je to pravda. Zálohy jako OSVČ není povinen platit ten, kdo je zároveň zaměstnancem a své zdravotní pojišťovně sdělí, že samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Pojistné jako OSVČ pak takový člověk zaplatí do 8 dnů po podání přehledu o výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok. V přehledu si v bodě 2 (Prohlášení pojištěnce) můžete všimnout, že u otázky "v jakých měsících pro vás neplatila povinnost platit zálohy" můžete vyplnit jako důvod jen variantu "zaměstnání", nebo "nemoc OSVČ". Nikoli něco jako "platba státem".

Podnikající osoby, za které je zároveň po celý měsíc plátcem pojistného stát, zálohy platit musí; mají jen tu výhodu, že se na ně nevztahuje minimální vyměřovací základ. Do přehledu takový podnikatel vyznačí, v jakých měsících mu nebyl stanoven minimální vyměřovací základ a z jakého důvodu – v daném případě varianta a) –"plátcem pojistného byl i stát". Zálohy platí ve výši vypočtené na základě svých skutečných příjmů, třeba i jen pár korun. Jen ten, kdo patří mezi "státní pojištěnce" a samostatnou výdělečnou činnost zahajuje, není povinen v prvním kalendářním roce své činnosti platit zálohy na pojistné. Pojistné zaplatí formou doplatku po podání přehledu a v něm si zároveň vypočte výši záloh pro příští období.

Bylo tedy zcela v pořádku, že jste v rámci souběhu "zaměstnanec a OSVČ" v uplynulých letech zálohy neplatil. Od doby, kdy jste odešel do důchodu, jste ale opravdu povinen zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu za předchozí rok.

Připomínáme také, že přehled o výši daňového základu musí podat všechny osoby samostatně výdělečně činné, a to i v případě, že mají velmi nízké nebo dokonce nulové příjmy a nejsou povinny podat daňové přiznání. Takové OSVČ musí zdravotní pojišťovně přehled podat nejpozději do 8. dubna, ostatní OSVČ do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.