Jak se má naložit s nepotřebnými nebo použitými injekčními stříkačkami a jehlami? Tatínek byl diabetik a zůstaly po něm nejen léky, ale i injekce. V lékárně je odmítli převzít, vzali si jen staré léky.

Podle zákona o léčivech je lékárna skutečně povinna převzít jen nepoužitelná léčiva. Tím se rozumí léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná. Nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů musí být odstraněna tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí. Lékárna by měla převzít také použité injekční stříkačky naplněné léčivým přípravkem z výroby. To znamená, že injekční stříkačka je současně obalem daného léčiva a i po aplikaci v ní nějaký „zbytek“ léčivého přípravku zůstává – můžeme tedy hovořit o nespotřebovaném léčivu a jeho obalu.

Ostatní použité injekční stříkačky a jehly, které patří mezi zdravotnické prostředky, lékárna nemá povinnost od pacientů přijmout. Ty je nutné zlikvidovat podle zákona o odpadech jako nebezpečný odpad. O tom, jak s ním nakládat, by měl podat informace příslušný obecní nebo městský úřad. Každá obec je totiž dle zákona o odpadech povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat, nebo určit místo a termín soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu. Do nebezpečného odpadu patří také např. staré rtuťové teploměry; ani je lékárny k likvidaci nepřevezmou.

Použité injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které zůstaly po aplikaci léčiv, je možno odevzdat na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad například ve zdravotnických zařízeních. V řadě nemocnic, poliklinik, ale i v některých lékárnách jsou k dispozici speciální nádoby na nebezpečný ostrý odpad – musí být pevné, nepropíchnutelné, nepropustné, umožňující průběžné otevírání nádoby a po naplnění pevné uzavření.

Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po použití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k likvidaci. Vyplývá to ze stanoviska Státního zdravotního ústavu, které navazuje na legislativní úpravu nakládání s ostrými předměty používanými ve zdravotnictví (Směrnice Rady 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních). Z uvedené směrnice by se podle SZÚ mělo vycházet i při nakládání s ostrými předměty při domácí péči. Tento odpad, který vzniká v důsledku léčby pacienta, je třeba odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.