Otázka týdne

Utrpěl jsem úraz, pro který několik měsíců nebudu moci pracovat. Jsem ale OSVČ a nemám teď prakticky žádné příjmy, protože jsem si neplatil nemocenské pojištění. Musím stále platit zálohy na zdravotní pojištění?

Zálohy na pojistné nyní platit nemusíte – OSVČ není povinna hradit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíce, v nichž byla uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa. Uvedenou skutečnost je ale třeba pojišťovně doložit lékařským potvrzením. Po ukončení pracovní neschopnosti musíte zálohy znovu začít platit, včetně měsíce, kdy PN netrvala už celý měsíc.

To, zda jste za toto období měl nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, bude podstatné až pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění za kalendářní rok. Pokud byste pobíral jako OSVČ nemocenské, byl by váš minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění o takové měsíce snížen. Zákon uvádí, že minimální vyměřovací základ se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy osoba samostatně výdělečně činná měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského jako OSVČ. Jestliže jste sice uznán práce neschopným, avšak nepobíráte nemocenské, budete muset i za měsíce pracovní neschopnosti uhradit pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši.

 Pokud by váš příjem jako OSVČ byl nízký i po ukončení pracovní neschopnosti, kdy už zálohy platit budete muset, můžete využít možnosti požádat o snížení záloh. Zálohy placené v minimální výši však snížit nelze. Žádost musíte podat na tiskopisu zdravotní pojišťovně, která posoudí, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky (viz § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). Ani snížení záloh nebude mít vliv na stanovení vyměřovacího základu a platbu pojistného na zdravotní pojištění za kalendářní rok. Při podání Přehledu o příjmech a výdajích budete muset provést dopočet tak, aby odvedené pojistné bylo nejméně ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu OSVČ.