Otázka týdne

Složila jsem úspěšně maturitu, ale v dalším studiu nepokračuji, po prázdninách nastupuji do zaměstnání. Musím si mezi tím platit zdravotní pojištění?

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění (mimo jiné) za nezaopatřené děti. Obecně lze u žáků a studentů říci, že nezaopatřeným dítětem je dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední a vysoké škole. Vy se po maturitě na budoucí povolání studiem nepřipravujete a v tom případě odpověď závisí na tom, zda si budete jen užívat volna v době svých posledních prázdnin, nebo zda už budete nějakým způsobem celý měsíc výdělečně činná.

Pokud na období po ukončení studia na střední škole bezprostředně nenavazuje další studium, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání nejen doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na střední škole v květnu nebo červnu do konce období školního vyučování školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné, ale i doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období nebo na skončení studia, pokud dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Stát tedy za vás přestane být plátcem pojistného nejpozději 31. srpna, kdy končí prázdniny, ale i dříve, pokud byste např. celý srpen byla na brigádě. Od září už za vás bude platit pojistné váš zaměstnavatel. Kdybyste ale „po prázdninách“ nastoupila do práce např. až v říjnu a do té doby výdělečně činná nebyla, musela byste si platit pojistné za září sama jako osoba bez zdanitelných příjmů, nebo byste se musela přihlásit na úřadu práce jako nezaměstnaná, a pak by za vás platil pojistné opět stát.