Otázka týdne

Rozhodl jsem se ukončit školu a nastoupit do zaměstnání. Dosud jsem ve vztahu ke zdravotní pojišťovně neměl vlastně žádné povinnosti, budu je mít jako zaměstnanec, nebo se o vše postará zaměstnavatel?

Jako zaměstnanec povinnosti ke zdravotní pojišťovně mít budete, ale není tak úplně pravda, že jako student jste je neměl. Student musí např. své zdravotní pojišťovně doložit, že studuje, aby mohl být zařazen mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát - pokud za něj neprovedla oznámení o studiu přímo příslušná škola. Také jste měl běžné povinnosti pojištěnce, např. oznámit zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, vrátit průkaz při změně zdravotní pojišťovny nebo dlouhodobém pobytu v zahraničí (vždy do 8 dnů), nebo oznámit změny jména, příjmení nebo adresy trvalého pobytu (do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Jako zaměstnanci vám povinnost platit pojistné vznikne dnem nástupu do zaměstnání, z něhož vám plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů. Odvodem pojistného bude však povinen váš zaměstnavatel. Pojistné zaměstnavatel odvádí na účet zdravotní pojišťovny, u níž je jeho zaměstnanec pojištěn. Proto má zaměstnanec zákonem stanovenou povinnost zaměstnavateli v den nástupu do zaměstnání sdělit, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Tutéž povinnost máte i v případě, že se stanete pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání, a jste povinen ji splnit do 8 dnů po změně zdravotní pojišťovny. Zaměstnavatel vám musí přijetí tohoto sdělení písemně potvrdit. A pozor: má právo požadovat po zaměstnanci (i bývalém) úhradu penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu tuto skutečnost sdělil) a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

Sám máte oznamovací povinnost vůči své zdravotní pojišťovně v případě, kdy zjistíte, že zaměstnavatel svoji oznamovací povinnost nesplnil (což se příliš často nestává), nebo pokud mu sám z nějakého důvodu nesdělíte údaje rozhodné pro platbu pojistného. Jedná se obvykle o případy, kdy se zaměstnanec stane pojištěncem, za kterého platí pojistné stát. Zákon stanoví, že skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů a že za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Jinak je sám pojištěnec povinen tyto údaje sdělit své zdravotní pojišťovně, a to neprodleně.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance celé pojistné na zdravotní pojištění, tzn. jak tu část pojistného, kterou je povinen hradit za své zaměstnance, tak i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec. Tu sráží z jeho mzdy nebo platu, i bez jeho souhlasu. Pokud zaměstnanec zjistí, že za něho zaměstnavatel neodvádí pojistné, měl by informovat svoji zdravotní pojišťovnu. K takové situaci občas dochází, buď nedbalostí zaměstnavatele, nebo při jeho finančních problémech. Jsou známy i případy, kdy zaměstnavatel sice zaměstnancům pojistné srážel, ale zdravotní pojišťovně ho neodváděl. Za neplacení pojistného je pak postihován samozřejmě zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec. A právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit předchůdce.