Těhotná studentka a zdravotní pojištění

 1. 4. 2019 | platba státu - nezaopatřené dítě

Dcera studuje na středním odborném učilišti. Otěhotněla a od 1. dubna zůstává doma, termín porodu má v květnu. Požádala o přerušení studia z důvodu těhotenství, škola jí vyhověla a studium bylo přerušeno. Neměla a nemá žádné příjmy. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Při přerušení studia obecně platí: pokud k němu dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz, je žák či student stále zařazen mezi nezaopatřené děti a pojistné tedy platí stát. Je jen třeba předložit potvrzení lékaře, že v průběhu nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. S těhotenstvím je to složitější – dle vyjádření MPSV, které je garantem v posuzování nezaopatřenosti dítěte, těhotenství nelze považovat za důvod pro přerušení studia z důvodu nemoci nebo pro úraz. Jiná situace by byla u rizikového těhotenství, kdy má dotyčná např. lékařem nařízený klid na lůžku nebo je dokonce hospitalizovaná, a proto studium přerušuje. S bezproblémovým těhotenstvím ale ode dne přerušení studia není nezaopatřeným dítětem a (pokud není jiný důvod pro její zařazení do kategorie státních pojištěnců) musí si uhradit pojistné sama jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Studentka nemá nárok na mateřskou dovolenou (náleží jen zaměstnaným ženám), a protože není osobou nemocensky pojištěnou, nemá nárok na dávky peněžité podpory v mateřství. Oba tyto "tituly" jinak zakládají nárok na platbu pojistného na zdravotní pojištění státem. Jen na VŠ se doba přerušení studia, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, považuje podle zákona o státní sociální podpoře za soustavnou přípravu na budoucí povolání a po tuto dobu zůstává pojištěnka osobou, za kterou hradí pojistné stát.

Přerušení studia, kvůli kterému zanikl nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, je nezbytné oznámit zdravotní pojišťovně; skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu hradit za dotyčného pojištěnce pojistné je třeba hlásit pojišťovně do 8 dnů. K ohlášení změny vyplní formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce (v kolonce 4. – Kategorie pojištěnce zaškrtne poslední variantu, tj. Plátcem pojistného je pojištěnec – OBZP.

A jak to bude po porodu? Nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců mají mimo jiné dále osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce), příjemci rodičovského příspěvku (podle zákona o státní sociální podpoře) a také osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

Na studentku se nevztahuje rodičovská dovolená (tu řeší zákoník práce a náleží jen zaměstnankyním). Má ale nárok na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek jí náleží při splnění podmínek daných zákonem č. 117/1995 Sb. již za měsíc, kdy se dítě narodí. To znamená, že s ohledem na předpokládaný termín porodu by od května byl plátcem pojistného stát z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Jedná se o dávku státní sociální podpory, kterou vyřizuje Úřad práce. Zdravotní pojišťovně je však nutné oznámit a doložit vyplácení této dávky, aby daná pojištěnka mohla být zařazena do kategorie státních pojištěnců.

Následně – pokud se vaše dcera nevrátí ke studiu – by připadalo v úvahu zařazení mezi státní pojištěnce u důvodu celodenní osobní a řádné péče o dítě. Je ale třeba splnit stanovené podmínky: dítě nesmí být svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nesmí být umístěno v jeslích (mateřské škole) na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, atd. A pozor, do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.