Jak to bude s platbou pojistného na zdravotní pojištění, až mi bude 26 let, když budu stále studovat? Může za splnění nějakých podmínek platit pojištění za studenta VŠ stát i po dosažení této věkové hranice?

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho proto přestává zdravotní pojištění platit. Pravidlem však je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Když je takový student zaměstnán, platí pojistné jako každý jiný zaměstnanec, včetně povinnosti případného doplatku do minima. Je-li totiž vyměřovací základ zaměstnance nižší, než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, přičemž celý doplatek do minima hradí sám (nepodílí se na něm zaměstnavatel).

Jako student můžete také provozovat samostatnou výdělečnou činnost a pak si za sebe budete platit pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), což znamená mj. platit měsíční zálohy na pojistné v minimální částce. Pokud byste ve věku nad 26 let nebyl ani zaměstnanec ani OSVČ, musel byste si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Stát může platit za studenta VŠ pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti – takový student může být například poživatelem důchodu z důchodového pojištění nebo osobou plně invalidní, která nesplňuje podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu a nemá příjmy ze zaměstnání ani není OSVČ. Za tyto osoby platí pojistné stát.

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.