Otázka týdne

Syn bude od dalšího školního roku studovat střední školu v Bratislavě. Jak bude mít zajištěnou, resp. placenou zdravotní péči? Existuje nějaká mezistátní dohoda o uznání pojištění mezi Českem a Slovenskem pro takové případy, nebo se musí uzavřít nějaký doplněk pojištění?

Zajištění zdravotní péče v zemích Evropské unie podléhá evropské legislativě; mezistátní smlouvy tuto oblast řešily dříve. Váš syn studující v Bratislavě, tedy v jiné zemi Evropské unie, s největší pravděpodobností zůstane českým pojištěncem a pojistné za něj bude platit stát. Stát je totiž plátcem pojistného na zdravotní pojištění za děti, které se soustavně připravují na budoucí povolání, čímž se podle zákona o státní sociální podpoře rozumí i studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Musí tedy jít o školu uznanou českým MŠMT.

Proto musí student své české pojišťovně oznámit, jakou školu studuje, aby bylo možno posoudit, zda má nadále nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Jinak by si musel platit v ČR pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), nebo se z českého pojištění odhlásit (podmínkou je pobyt "venku" nepřetržitě delší než 6 měsíců a zdravotní pojištění v zemi pobytu).

Jako účastník českého systému veřejného zdravotního pojištění bude mít podle evropských nařízení na základě svého českého průkazu pojištěnce (EHIC) na Slovensku nárok na veškerou lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu, čímž se rozumí prakticky všechna péče krom preventivní. Poskytována mu bude za stejných podmínek jako místním pojištěncům. Znamená to, že místní systém zdravotního pojištění za něj zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Pro tento účel si musí vybrat jako tzv. výpomocnou pojišťovnu jednu ze tří slovenských zdravotních pojišťoven. Sám si platí jen spoluúčast.

Průkaz EHIC běžně nekryje převoz z ciziny do ČR a bývá doporučováno uzavřít komerční pojištění. V případě Slovenska je ale v indikovaných případech repatriace z českého veřejného zdravotního pojištění placena – tento postup je nad rámec evropských nařízení a je "pozůstatkem" dříve platné Smlouvy mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Při pobytu doma, v Česku, bude mít dotyčný student nárok na plnou péči, tedy včetně preventivní péče apod.