Otázka týdne

Jak je to se zdravotním pojištěním u středoškolského studenta v době prázdnin? Platí ho nadále stát?

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole (což je podmínkou pro platbu pojistného státem) se považuje i doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky střední školy a doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. Podmínkou však je, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, bez jakéhokoliv přerušení.

Pokud na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na střední škole do konce školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku (bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné), a doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období nebo na skončení studia (poslední prázdniny), pokud ale dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí v průběhu kalendářního měsíce navazovat tak, že trvají po celý kalendářní měsíc).

Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, je nezaopatřeným dítětem i po dobu školních prázdnin, jestliže nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud by uspěl u opravné zkoušky a bez přerušení pokračoval v dalším studiu, bude nezaopatřeným dítětem až do dne, kdy se stane studentem vysoké školy (bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činný).

Absolvent střední školy, který nepokračuje ve studiu a po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání (ani za něj z jiného důvodu neplatí pojistné stát), patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Musí to oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako OBZP. K nahlášení mezi OBZP slouží webový formulář nebo formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce