Na konci roku jsem skončil s podnikáním a nyní jsem naposled podal přehled OSVČ. Zajímalo by mě, za jak dlouho můžu přehledy pro pojišťovnu a další podklady o svém podnikání zlikvidovat.

Lhůta pro skartaci přehledů OSVČ předávaných zdravotní pojišťovně a případně i souvisejících dokladů není přímo stanovena, ale lze ji odvodit na 10 let ze lhůty pro právo pojišťovny předepsat, resp. vymáhat dlužné pojistné. Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že právo předepsat dlužné pojistné (ev. penále) se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Pokud byl pojišťovnou proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Takovým úkonem je např. doručení výkazu nedoplatků, platebního výměru apod. Právo vymáhat pojistné a penále se pak promlčuje ve lhůtě 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno.

Zdravotní pojišťovna provádí u podnikajících fyzických osob (individuálních plátců) kontrolu údajů vyúčtováním z informačního systému. Může ale provést i kontrolu dokladovou, a pak je samozřejmě nutné kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání předložit účetní a jiné doklady, které jsou rozhodné pro stanovení výše a placení pojistného, případně další doklady, o které pověřený pracovník požádá. Může jít o živnostenský list, účetní evidenci, dokumentaci k výpočtu vyměřovacích základů pro stanovení pojistného, příkazy k úhradě, výpisy z účtu, ústřižky poštovních poukázek, doklady o plnění oznamovací povinnosti apod. Jestliže jste bezproblémovým plátcem pojistného na zdravotní pojištění, není k takové kontrole důvod; nezapomeňte však, že zdravotní pojišťovna není jediná, kdo po vás může chtít doklady o vašem podnikání.

Jak na tom jste s platbami pojistného na zdravotní pojištění, zjistíte z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Podnikatelé ho dostávají automaticky každý rok ještě před termínem pro podání přehledu, ale pro aktuální vyúčtování si můžete kdykoli přijít na kteroukoli z poboček VZP – dostanete ho na počkání a bezplatně. Nebudete ani muset nic vyplňovat, jen předložíte svůj občanský průkaz. Z vyúčtování zjistíte případné nedoplatky ve vztahu k VZP. Pokud je všechno v pořádku, můžete na přepážce dostat rovnou (také na počkání a bezplatně) potvrzení o bezdlužnosti. Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti můžete rovněž poslat poštou nebo e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz.

V souvislosti s ukončením podnikání raději připomínáme, že je nutné řádně splnit oznamovací povinnost a také to, že za každého pojištěnce musí být vždy odváděno pojistné. Jestliže tedy již nejste zařazen do kategorie OSVČ, musíte být zaměstnancem (kdy za vás pojistné odvádí zaměstnavatel) nebo státním pojištěncem (kdy je u vás plátcem pojistného stát), případně si platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Aktuální přehled plátců i údaje o platbách pojistného získáte snadno díky aplikaci Moje VZP.