Otázka týdne

Objevil jsem na vašich internetových stránkách seznam dlužníků Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to jednotlivých osob i firem. Jaké dluhy tam zveřejňujete a nedostávají se tak ven citlivá osobní data? Vědí vůbec ti lidé, že v tom seznamu jsou?

V seznamu dlužníků na internetových stránkách jsou fyzické a právnické osoby, které Všeobecné zdravotní pojišťovně dluží více než 300 000 Kč. O zneužití chráněných osobních údajů se nejedná, neboť ty v seznamu obsaženy nejsou (např. rodné číslo fyzických osob). Nejedná se ani o porušení povinné mlčenlivosti. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění jsou sice zaměstnanci zdravotní pojišťovny povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při kontrole plateb pojistného nebo v souvislosti s ní dozvěděli, ale na některé údaje se povinnost zachovávat mlčenlivost nevztahuje. Mimo jiné právě na „údaje týkající se dluhu na pojistném, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo jedná-li se o pohledávku na pojistném a penále, kterou zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo která byla zjištěna v insolvenčním řízení“ (§ 23 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.). V tom případě se jedná o tzv. zveřejnitelné dluhy.

Seznam dlužníků pojistného a penále na veřejné zdravotní pojištění VZP ČR, který je zveřejněn na našem webu, je vytvářen na základě posouzení výše zveřejnitelného dluhu u jednotlivých plátců. Jestliže výše dlužných zveřejnitelných částek překročí 300 000 Kč, je plátce zařazen do seznamu dlužníků. Tito plátci nejsou v této souvislosti dalším způsobem kontaktováni. Možnost dalšího zařazení/vyřazení při měsíční aktualizaci seznamu je ovlivněna opět tím, jestli dlužná zveřejnitelná částka klesne pod výše zmíněnou hranici. Z uvedeného zároveň vyplývá, že plátce může pojišťovně celkově dlužit i více, než představuje částka zveřejnitelného dluhu, kvůli níž byl do seznamu zařazen; někteří dlužníci zase do seznamu zařazeni nejsou, přestože jejich celkový dluh hranici 300 000 Kč přesáhl.

Hranice 300 000 Kč byla stanovena rozhodnutím Všeobecné zdravotní pojišťovny. Správa seznamu zcela všech dlužníků, tak jak by je pojišťovna mohla zveřejňovat, by totiž s jejich každoměsíční aktualizací byla příliš složitá. Proto se na tento veřejný seznam dostávají jen velcí dlužníci, ať již fyzické, nebo právnické osoby. Pro lepší přehlednost je seznam členěn na ty, kteří mají dluh 300 000 až 500 000, 500 000 až 1 milion a nad 1 milion korun.

V každém případě zařazení dlužníka na seznam pro něho nemůže být velkým překvapením. Se svými dluhy je každý obeznámen, neboť pojišťovna v souladu se zákonem doručuje plátci pojistného písemnosti, kde jsou vyčísleny či vyměřeny dlužné částky, které po něm vymáhá. O veškerých dlužných částkách, které jsou zveřejnitelné, je tedy plátce rozhodně vždy informován.

Všeobecná zdravotní pojišťovna provádí kontroly placení pojistného podle zákona č. 592/1992 Sb., a to u hromadných i individuálních plátců. Výsledky kontrol vedou v řadě případů k následnému vymáhání dlužného pojistného, případně penále. Jestliže plátce dlužné pojistné nebo penále neuhradil sám na základě provedené kontroly nebo po obdržení vyúčtování pojistného, vystavují příslušná pracoviště ve správním řízení platební výměry, případně mimo správní řízení tzv. výkazy nedoplatků, případně pak činí další kroky (soudní řízení, konkurs na plátce).

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí