Otázka týdne

Nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna nějaké připojištění českým pojištěncům v rámci zdravotní péče v ČR?

Možnost komerčního pojištění v ČR pro tuzemské pojištěnce existuje, nabízí ho naše dceřiná společnost – Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP). Její pojistný produkt Patron obsahuje volitelně pojištění pro případ hospitalizace a pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pojištění kompenzuje ztrátu příjmu pojištěného v případě úrazu, nemoci a v případě hospitalizace i z důvodu těhotenství a porodu. Maximální možná doba pobírání dávek je 365 dnů za jednu pojistnou událost.

Uplatňuje se zde čekací doba, a to u pojištění hospitalizace z důvodu nemoci 3 měsíce, z důvodu těhotenství a porodu 8 měsíců; u pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci 3 měsíce. V případě samotného úrazu se čekací doba neuplatňuje.

U pojištění pracovní neschopnosti se dávky nevyplácejí hned od prvního dne, ale uplatňuje tzv. karenční doba; její délka je volitelná. Lze volit ze 4 možností – od 15., 22., 29. nebo 36. dne pracovní neschopnosti.

Mezi výluky z pojištění patří např. hospitalizace nebo pracovní neschopnost z důvodu plánovaných lékařských zákroků ještě v době před vznikem pojištění, pobyty v lázních či ozdravovnách, kosmetické zákroky, umělé oplodnění a léčení sterility, onemocnění nebo úraz vzniklý v souvislosti s požíváním alkoholu nebo narkotik; dále jsou vyloučeny události vzniklé při výkonu nebezpečných povolání.

Výše pojistného se počítá v závislosti na věku pojištěného, na volbě výše denní dávky, na volbě délky karenční doby a volbě frekvence placení pojistného. K výši příjmu pojištěného se nepřihlíží, ale podmínkou pro pojištění pracovní neschopnosti je pravidelný zdanitelný příjem. Pojistné pro muže a ženy se neliší.

V nabídce jsou i možnosti slev pro pojištěnce VZP ČR, v případě sjednání obou pojištění současně, v případě volby delšího pojistného období, či v případě pojištění skupin.