přehled OSVČ opožděně

 23. 4. 2012 | OSVČ

otazka-tydne

Jak VZP postupuje vůči těm OSVČ, které podají přehled o příjmech a výdajích za loňský rok pozdě? Hrozí jim nějaké sankce?

Sankcí za opožděné podání přehledu o výši daňového základu a úhrnu záloh na pojistné (přehled OSVČ) je v systému zdravotního pojištění pokuta za nesplnění povinnosti plátce. V případě provedení pozdní úhrady nedoplatku pojistného pak vzniká zákonem stanovené penále ve výši 0,0411 % z dlužné částky za den prodlení. Pozdní podání přehledu OSVČ však nemusí nutně znamenat neuhrazení vypočteného doplatku pojistného.

OSVČ, která nesplnila zákonem stanovenou povinnost předložení přehledu OSVČ, bude vyzvána dopisem k jeho dodatečnému předložení. V případě, že tak neučiní do uloženého termínu, bude s ní zahájeno správní řízení a následně vystaven platební výměr na pokutu za nesplnění povinností. Uložená pokuta může být až do výše 50 tis. Kč za nesplněnou povinnost.

Lhůta, do které může být pokuta za nesplnění povinnosti uložena, činí až 5 let ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo, a maximálně do 2 let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti.