Otázka týdne

Pokud bych byl během čerpání předdůchodu zaměstnán, bude za mě po tuto dobu platit zdravotní pojištění stát? A jak to bude ve zbývající době, tedy v době, kdy budu bez práce?

Podmínky výplaty penze na určenou dobu, tzv. předdůchodu, jsou dány zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Zároveň s účinností tohoto zákona byl novelizován i zákon o veřejném zdravotním pojištění a od 1. ledna 2013 je stát plátcem pojistného i za příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

V tomto ustanovení není dána podmínka, že by příjemce těchto penzí neměl mít příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, naopak je do zákona o veřejném zdravotním pojištění doplněno, že pokud mají tyto osoby příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, že po dobu čerpání předdůchodu bude stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění bez ohledu na to, zda bude mít příjemce penze příjem ze zaměstnání, příp. samostatné výdělečné činnosti, či nikoliv.

Nezapomeňte ale vždy splnit svoji oznamovací povinnost: pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Stejně tak je povinen nejpozději do 8 dnů ohlásit zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti. Za osoby zaměstnané plní oznamovací povinnost zaměstnavatel.