pravděpodobné pojistné

 4. 10. 2010 | OSVČ, zaměstnanec

otazka-tydne

Co je to pravděpodobné pojistné a komu a kdy ho může pojišťovna vyměřit? Jak je vysoké?

Pravděpodobná výše pojistného může být zdravotní pojišťovnou stanovena plátci pojistného – zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné – v případě, že nepodal příslušný přehled o výši daňového základu, resp. o platbě pojistného. Přehled osoby samostatně výdělečně činné se předkládá jednou ročně, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání, a kromě výše pojistného za předchozí kalendářní rok obsahuje i výši zálohy na pojistné na další období. Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele se předkládá měsíčně vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce a je v něm vypočítána výše pojistného z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Jestliže povinnost podat přehled nebyla splněna, a to ani ve lhůtě určené zdravotní pojišťovnou v písemné výzvě, může tato pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného; plátce musí být ve výzvě na tento následek upozorněn.

Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna z údajů a pomůcek, které má k dispozici nebo které si sama opatří. Například údaje o počtu zaměstnanců zaměstnavatele si může vyžádat od úřadu práce. Nelze-li pro nedostatek podkladů stanovit pravděpodobnou výši příjmů zaměstnance anebo OSVČ, vychází se ze všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády. Má se přitom za to, že měsíčním příjmem dotyčných plátců je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pravděpodobná výše pojistného stanovuje. U OSVČ se tato částka považuje za její měsíční příjem ze samostatné výdělečné činnosti již po snížení o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení (vyměřovacím základem pak je 50 % z této částky).

Pro rok 2021 je výchozím údajem všeobecný vyměřovací základ ve výši 34 766 Kč, takže vyměřovací základ u zaměstnance je 52 149 Kč, u OSVČ 50 % z toho, tj. 26 074,50 Kč. Pravděpodobné měsíční pojistné tedy činí 7 041 Kč u zaměstnance (přičemž pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel) a 3 521 Kč u OSVČ.

Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátce přehled předložit, ani možnost zdravotní pojišťovny uložit za jeho nepředložení pokutu. Je-li následně přehled s výpočtem pojistného předložen, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.