Otázka týdne

Jsem u VZP vedena jako OSVČ, mám to jako vedlejší činnost. Podání Přehledu jsem si letos opět nechala na poslední chvíli, ale utrpěla jsem úraz, kvůli kterému budu nejméně měsíc v pracovní neschopnosti. Bude nějaký problém, když vyplněný formulář dodám, až mi skončí pracovní neschopnost? Hrozí mi finanční postih?

Přehled o příjmech a výdajích musí OSVČ své zdravotní pojišťovně podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. Za nesplnění povinnosti předložit Přehled o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna uložit pokutu, a to až do výše 50 000 Kč. Bylo by to v souladu se zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.). Uložení pokuty je však posuzováno individuálně a v takovémto případě (pokud nejste "hříšník" opakovaně a máte svůj pojistný vztah dosud bezproblémový) by jistě pokuta udělena nebyla. Připomínáme ale, že není nutné přijít s vyplněným Přehledem osobně na pracoviště VZP, můžete ho po někom poslat, nebo ho odeslat i poštou. Formulář je dostupný na www.vzp.cz/platci/formulare. Můžete také podat Přehled přímo v aplikaci Moje VZP, prostřednictvím interaktivního formuláře, který navíc všechny dostupné informace sám doplní.

V každém případě doporučujeme včas zaplatit případný doplatek pojistného za daný rok. Tam je bez diskusí, že po termínu automaticky naskakuje penále. Částku pojistného je třeba zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, resp. v tomto případě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích. Výše zmíněný zákon stanoví, že pokud není pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. To činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Penále se nepředepíše pouze, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.

OSVČ, která je současně zaměstnancem a v zaměstnání odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, hradí zálohy na pojistné i doplatek pojistného ze skutečně dosažených příjmů. Při výpočtu pojistného za uplynulý kalendářní rok a záloh na pojistné na další období pro vás nebude platit zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, ale rozhodující bude příjem dosažený samostatnou výdělečnou činností. OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Tuto skutečnost uvede na Přehledu a pojistné uhradí až formou doplatku po podání Přehledu.