Otázka týdne

Má smlouva o použití firemního vozidla k soukromým účelům vliv na výpočet částky příjmů z dohody o provedení práce pro účely zdravotního pojištění?

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se rozumí i plnění, které bylo v nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnanci.

Podle zákona o daních z příjmů podléhají zdanění jako příjmy ze závislé činnosti i funkční požitky, tedy nepeněžní příjmy, které zaměstnanci od zaměstnavatele plynou v souvislosti se závislou činností. Pro "ocenění" možnosti bezplatně užívat vozidlo i pro soukromé účely je v zákoně konkrétní úprava, a to v § 6, odst. 6. Podle něj se za příjem zaměstnance, kterému zaměstnavatel poskytuje bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je-li tato částka nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Částka 1 % ceny motorového vozidla (resp. alespoň 1 000 Kč) je tedy považována za ocenění příjmu zaměstnance a zahrnuje se do zúčtovaného příjmu. V případě, že je tento příjem vyplácen zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce, je i tento příjem nutno započítat do výše zúčtovaného příjmu.

Příklad: Osobě pracující na dohodu o provedení práce, které byla v kalendářním měsíci zúčtována odměna ve výši např. 10 000 Kč (což není dostatečný příjem pro to, aby byla pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance), byl navíc zúčtován nepeněžní příjem ve formě zvýhodnění při užívání motorového vozidla ve výši např. 1 200 Kč. Její příjem činí fakticky 11 200 Kč, což je více, než připouští limit při uplatnění výjimky dle § 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 48/1997 Sb., a tato osoba bude pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance považována.