Otázka týdne

Hradí zdravotní pojišťovna interrupci provedenou pomocí potratové pilulky?

Farmakologickou interrupci nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna může hradit jen léčivo, které má Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanovenou výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění. V současné době u nás jsou léčivé přípravky Mifegyne a Mispregnol registrovány k farmakologickému ukončení těhotenství, ale není stanovena jejich úhrada. Proto nemohou být hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nehrazené léčivé přípravky je obecně možné legálně plně uhradit jen v případě, že by se jednalo o jedinou možnost zdravotní péče. Těhotenství je standardně ukončováno (na žádost ženy nebo ze zdravotních důvodů) chirurgickou cestou, tzv. interrupcí. Úhrada léčiv Mifegyne nebo Mispregnol by tak teoreticky i prakticky připadala v úvahu, jen pokud by chirurgické ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů nebylo možné provést.

Rozhodnutím o registraci byly léčivé přípravky Mifegyne a Mispregnol zařazeny do kategorie „výdej pouze na lékařský předpis s omezením“. Předepsat je musí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, ovšem žena nedostane do ruky recept, ale přípravky jsou jí podávány přímo v lůžkovém zařízení. Tam také žena musí přijít na následnou kontrolu pro ověření úplného vypuzení embrya. Ani tato související péče (hospitalizace, kontrola účinnosti použití atd.) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Terapeutickou indikací k použití přípravků Mifegyne a Mispregnol je lékařské ukončení vyvíjejícího se intrauterinního těhotenství v období do 49 dní trvání amenorey. Kontraindikací je těhotenství delší než 49 dní trvání amenorey, těhotenství nepotvrzené ultrazvukově nebo biologickými testy a podezření na mimoděložní těhotenství. Vzhledem k délce těhotenství, ve které je použití farmakologického ukončení možné, bude nejčastěji užíváno pro ukončení těhotenství na žádost ženy, a pak jde i v případě chirurgického ukončení těhotenství o výkon hrazený pacientkou. Chirurgickou interrupci je možno provést na žádost ženy do 12 týdnů těhotenství, do 8. týdne se dělá tzv. miniinterrupce.

Ukončit těhotenství – ať už jakoukoli formou – lze na písemnou žádost ženy (nebrání-li tomu zdravotní důvody), ze zdravotních důvodů s jejím souhlasem nebo z jejího podnětu, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný plod. Seznam zdravotních stavů, které jsou zdravotními důvody k umělému ukončení těhotenství, je v příloze k vyhlášce č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon č. 66/1986, o umělém přerušení těhotenství.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí