Otázka týdne

Jaký postih by hrozil člověku, který by předložil při ošetření svůj průkaz VZP a čerpal by zdravotní péči na účet VZP přesto, že momentálně není jejím pojištěncem?

Již z dotazu je zřejmé, že si i tazatel uvědomuje, že takový postup je postižitelný. Jednalo by se samozřejmě o podvod. Zdravotní pojišťovna by v takovém případě poskytnutou péči neuhradila a zdravotnické zařízení by částku muselo vymáhat po dotyčném pacientovi. Pokud by pojišťovna snad až zpětně zjistila, že pacient nebyl v době ošetření jejím pojištěncem, vymáhala by již zaplacenou částku po něm, nebo po jeho nové pojišťovně (v případě přeregistrace).

Pojištěnec je ale povinen vrátit do osmi dnů své zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce jak při změně zdravotní pojišťovny, tak i při dlouhodobém pobytu v zahraničí nebo při výdělečném pobytu v EU, kdy se dočasně z tuzemského systému odhlásí. Tatáž povinnost platí při zániku zdravotního pojištění v důsledku ukončení trvalého pobytu na území ČR (účastníky systému veřejného zdravotního pojištění jsou všichni lidé s trvalým pobytem v ČR bez ohledu na státní občanství) nebo když osoba ze zemí mimo EU bez trvalého pobytu na území ČR zde přestala být zaměstnancem (zaměstnání zakládá účast ve veřejném zdravotním pojištění).

Zdravotní pojišťovna může (vedle uplatnění nároku na úhradu zaplacené péče) uložit pokutu až do výše 5 000 Kč pojištěnci, který se při poskytování zdravotní péče prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Tuto pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

Krom toho v případě osoby bez trvalého pobytu v ČR lze uložit pokutu jejímu zaměstnavateli, jestliže neoznámí zdravotní pojišťovně ukončení zaměstnání a tedy i ukončení nároku na zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění. Za nesplnění této oznamovací povinnosti mu lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, dotyčné osobě (pokud věděla, že zaměstnavatel ukončení jejího zaměstnání neoznámil) až do výše 10 000 Kč.