pokuty

 28. 2. 2011 | OSVČ

otazka-tydne

Zajímalo by mě, jaké všechny povinnosti a pod jakou sankcí ze strany zdravotní pojišťovny má OSVČ. Za co by byla nejvyšší pokuta?

Povinnosti, které je OSVČ povinna v oblasti zdravotního pojištění plnit, jsou dány zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Za neplnění nebo porušení stanovených povinností může být plátci pojistného uložena podle zákona č.  592/1992 Sb. pokuta až do výše 50 000 Kč a podle zákona č. 48/1997 Sb. až do výše 10 000 Kč; jde-li však o plátce – zaměstnavatele, může dosáhnout až 200 000 Kč.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je OSVČ povinna příslušné zdravotní pojišťovně oznámit zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila nebo ukončila (při podnikání na základě živnostenského oprávnění stačí oznámení příslušnému živnostenskému úřadu). Za nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu do výše 10 000 Kč, při opakovaném nesplnění až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

Výrazně vyšší pokuta může být uložena za nesplnění oznamovací povinnosti plátci pojistného – zaměstnavateli, a to až do výše 200 000 Kč, při opakovaném nesplnění až do výše dvojnásobku uložené pokuty. Zaměstnavatel (což může být i OSVČ) musí do 8 dnů provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je OSVČ povinna do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti;  Povinnost podat tento přehled má (do 8. dubna) OSVČ i v případě, kdy není povinna daňové přiznání podávat. Musí také vždy ohlásit změny údajů uvedených na přehledu o výši daňového základu, ohlásit a doložit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, obchodního jména, sídla nebo místa podnikání, identifikačního čísla organizace a čísla bankovního účtu, z něhož je placeno pojistné. Pro hlášení údajů stanovených zákonem musí používat tiskopisy, které jsou vydávány, příp. schváleny VZP ČR.

Dále je každá OSVČ podle tohoto zákona povinna na vyžádání své zdravotní pojišťovny předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného, a při kontrole placení pojistného nezatajovat doklady, které má k dispozici. Pokud OSVČ změní zdravotní pojišťovnu, musí předložit té nové doklad o výši záloh vypočtených z vyměřovacího základu.

Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinností.