Otázka týdne

Pracuji jako dobrovolník pro organizaci, která má udělenou akreditaci od Ministerstva vnitra. Je to zatím moje jediná činnost, ale od září bych chtěl začít podnikat. Nyní za mě hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. Jak to bude od září?

Za osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, je plátcem pojistného stát. Podmínkou pro platbu pojistného státem zde je, že se musí jednat o činnost v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin týdně (což zřejmě splňujete) a že dobrovolník není zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou ani za něj není plátcem pojistného stát z jiného důvodu.

Pokud začnete v září podnikat, to znamená, stanete se osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ), skončí váš nárok na platbu pojistného státem z důvodu dobrovolnické činnosti. Od září budete povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění jako OSVČ. Pojistné se hradí formou záloh na pojistné a doplatku.

Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce svého podnikání zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu, v dalších letech je výše záloh na pojistné vypočtena z dosažených příjmů. Pokud je takto vypočtená záloha nižší než zákonem stanovené minimum, je OSVČ povinna hradit zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Zánik nároku na platbu pojistného státem a zahájení samostatné výdělečné činnosti jste povinen oznámit zdravotní pojišťovně. K oznámení těchto změn slouží tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Tento tiskopis včetně poučení a další informace o platbách pojistného najdete na internetových stránkách naší pojišťovny /platci/informace.