Jaké jsou zásady pro platbu pojistného u podnikatelky (tedy OSVČ), která se stane matkou? V současné době jsem těhotná, termín porodu mám za tři měsíce. Kdy za mě bude platit pojistné stát?

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění (mj.) za osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění a příjemce rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře. Dále také za ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené podle zákoníku práce; nárok na mateřskou dovolenou ani na rodičovskou dovolenou však jako OSVČ nemáte – jsou poskytovány pouze zaměstnaným ženám.

Od měsíce, kdy za vás bude po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného stát, nemusíte jako OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ – budete odvádět zálohy na pojistné vypočtené ze skutečně dosaženého daňového základu v předcházejícím kalendářním roce, i kdyby byl nižší, než je stanovené minimum. Jen v případě, že byste se rozhodla svoji samostatnou výdělečnou činnost přerušitnemusela byste zálohy na pojistné platit. Přerušení je ale nutné pojišťovně oznámit!

K tomu, abyste mohla pobírat první uvedenou dávku, tedy peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou), musíte být nemocensky pojištěna jako osoba samostatně výdělečně činná po dobu minimálně 270 dní během dvou let a 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou. Tato dávka ženě náleží po dobu 28 týdnů. Nástup na mateřskou nastává dnem, který žena určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu; pokud si tento den neurčí, nastává nástup počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Jednou z podmínek nároku na mateřskou ale je, že nesmí být osobně vykonávána samostatná výdělečná činnost. Pobírání mateřské, resp. vznik nároku na zařazení do příslušné kategorie státních pojištěnců je třeba pojišťovně oznámit na tiskopisu „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, kde se označí písmeno „E“.

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let. Pobírání této dávky státní sociální podpory se přitom nevylučuje s příjmy z podnikání. Podmínky poskytování rodičovského příspěvku včetně jeho výše jsou dány zákonem o státní sociální podpoře. Pokud jste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a dále vám bude bez přerušení vyplácen rodičovský příspěvek, nemusíte tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznamovat. Kdybyste peněžitou pomoc v mateřství nepobírala a vznikl vám až nárok na rodičovský příspěvek, učiníte oznámení na zmíněném tiskopisu označením písmena „E“.

Nárok na zařazení mezi státní pojištěnce mají také osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (více k podmínkám celodenní osobní a řádné péče najdete zde). Pro oznámení pojišťovně se označí na zmíněném tiskopisu písmeno „L“. Pozor ale: do této kategorie nepatří osoba, která má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nebo ze zaměstnání). Pokud byste tyto příjmy měla, stát by plátcem pojistného nebyl. Jako OSVČ byste ale přesto nemusela dodržovat minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného; skutečnost, že celodenně osobně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let, byste zdravotní pojišťovně doložila čestným prohlášením.