Podléhá odvodům zdravotního pojištění také to, když si přivydělávám prodejem na internetu? Jsem na mateřské dovolené a prodávám přes on-line bazary oblečení.

Klíčové je rozhodnout, zda popsaný druh příjmů patří mezi příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nebo jde o jinou možnost.

O příjem ze samostatné výdělečné činnosti by nešlo, pokud by se jednalo o tzv. ostatní příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů) nebo o příjmy, které nejsou předmětem daně. Ty nepodléhají odvodu zdravotního pojištění. Předmětem daně by příjem z prodeje nebyl, například kdybyste prodávala vlastní oblečení nebo oblečení svých dětí. Tedy situace, kdy nekupujete a následně neprodáváte oblečení za účelem dosažení zisku. O tzv. ostatní příjmy by se mohlo jednat, jestliže by činnost – přestože jde zjevně o opakovaný příjem – byla svým charakterem nahodilá.

Nejpravděpodobněji však příjmy z prodeje na internetu jsou příjmem ze samostatné výdělečné činnosti, a pak je třeba plnit všechny povinnosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Není přitom podstatné, zda máte živnostenský list! Jde-li o příjem ze samostatné výdělečné činnosti (podle § 7 zákona o daních z příjmů), musíte být přihlášena u své zdravotní pojišťovny jako OSVČ a odvádět pojistné na zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného. Žena na mateřské (za kterou platí pojistné na zdravotní pojištění stát) sice jako OSVČ nehradí zálohy v zákonem stanovené minimální výši, ale musí hradit zálohy vypočtené podle skutečné výše daňového základu dle Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za předchozí rok. Tyto zálohy mohou tedy být nižší než stanovené minimum.

Přehled o výši daňového základu OSVČ je povinen předložit příslušné zdravotní pojišťovně (pojišťovnám) každý, kdo má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, a to do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. V případě, že OSVČ není povinna dle zákona o daních z příjmů podávat daňové přiznání, podá přehled do 8. dubna.

OSVČ musí také zdravotní pojišťovně vždy ohlásit změny údajů uvedených na přehledu, ohlásit a doložit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, obchodního jména, sídla nebo místa podnikání, identifikačního čísla organizace a čísla bankovního účtu, je-li z něj placeno pojistné.