Budu se stěhovat z Ústí nad Labem do Prahy. Jsem registrovaný jako OSVČ a při placení doplatku po podání přehledu OSVČ jsem si uvědomil, že se pojistné vlastně platí na regionální účty VZP podle místa bydliště. Budu tedy muset po přestěhování měnit trvalý příkaz v bance? Co všechno musím ve vztahu k VZP v souvislosti s přestěhováním udělat?

Základem je oznámit pojišťovně změnu bydliště. Změnu trvalého pobytu (stejně jako jména, příjmení, nebo rodného čísla) je podle zákona o veřejném zdravotním pojištění každý pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Jako OSVČ musíte podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění také pojišťovně do 8 dnů oznámit změny sídla nebo místa podnikání, obchodního jména, identifikačního čísla a čísla bankovního účtu, pokud je z něj prováděna platba pojistného.

Přestěhování můžete oznámit osobně (na kterémkoli klientském pracovišti), písemně (nejlépe s využitím formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce) či telefonicky (na číslo našeho informačního centra 952 222 222).

Platby pojistného pak musíte zavčasu přesměrovat na správné číslo účtu – zálohy OSVČ jsou splatné vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Doplatek pojistného pak je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za příslušný kalendářní rok.

Osoby samostatně výdělečně činné poukazují platby měsíčních záloh na pojistné a doplatek pojistného na účet příslušné regionální pobočky, kde jsou jako plátce evidovány. Pozornost věnujte nejen číslu účtu, ale i variabilnímu symbolu. Pokud byste platbu pojistného poukázal na účet jiné regionální pobočky VZP, než na které jste evidován, ale pod správným variabilním symbolem (kterým je číslo pojištěnce), je platba automaticky správně přiřazena. Bez správného variabilního symbolu úhrada skončí v „koši“ nerozpoznaných plateb. Až když pak plátce doloží chybějící platbu (výpisem z účtu, poštovní poukázkou nebo pokladním dokladem), je možno vše uvést do pořádku.

Úplné číslo bankovního účtu, na který může individuální plátce poukázat platby pojistného, je pro každou ze šesti regionálních poboček VZP jiné. Na webových stránkách (www.vzp.cz/cisla-uctu) máme čísla pro lepší přehlednost uvedená přímo pro jednotlivé kraje. Správné číslo vám řeknou samozřejmě i na každé pobočce nebo na našem informačním centru.