Otázka týdne

Chci přihlásit dcerku na Mořského koníka, ale protože je hodně nemocná, chtěla bych vědět, zda u této akce existují storno poplatky a jak je to s termíny plateb.

Úhrada finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na celkové ceně léčebně-ozdravných pobytů Mořský koník je rozdělena do dvou částí. Dílčí úhrada 1 000 Kč musí být provedena do 7 dnů po schválení pobytu revizním lékařem VZP ČR.

Doplatek finanční spoluúčasti pak musí být uhrazen na účet VZP do 60 kalendářních dnů před zahájením příslušného turnusu. Celkové částky i s termíny jsou uvedeny na www.vzp.cz/morsky-konik. Jestliže by přihláška byla podána v době kratší než 60 dnů před plánovaným odletem, musí být uhrazena v plné výši do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy.

Pokud se dítě nebude moci ze závažných důvodů pobytu zúčastnit a zákonní zástupci o tom podají na adresu sídla VZP prokazatelné písemné oznámení (doporučeným dopisem) s doložením takových důvodů nejpozději do 30 dnů před plánovaným odletem turnusu, dostanou na základě písemné žádosti zpět zaplacenou částku spoluúčasti sníženou o 1 000 Kč. Těchto 1 000 Kč, tj. částka odpovídající dílčí úhradě, slouží k úhradě nákladů VZP spojených s administrací přihlášky.

Stornovací poplatky VZP uplatňuje, zruší-li zákonní zástupci dítěte jeho účast na léčebně-ozdravném pobytu v době kratší než 30 dní před plánovaným termínem odletu. VZP pak sníží vracené částky v návaznosti na termín nahlášení stornování účasti podle počtu dnů před plánovaným odletem turnusu. Vrací částku sníženou o 25 % (od 29 dnů do čtrnáctého dne včetně), resp. o 50 % (od 13. dne do 8. dne včetně). Při zrušení účasti v době kratší než 8 dní představuje storno poplatek 100 % částky. 100% stornopoplatek uplatní VZP rovněž v případě, že dítě zmešká odlet v důsledku pozdního příchodu na místo srazu účastníků léčebně-ozdravného pobytu.

Pro krytí storno poplatků uzavřela cestovní kancelář Kovotour Plus, s.r.o., pro dětské účastníky pojistnou smlouvu na cestovní pojištění u České podnikatelské pojišťovny, jejíž součástí je i pojištění storna zájezdu do výše 30 % vypočtené hodnoty stornopoplatku podle Smlouvy o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

Pojistná smlouva na cestovní pojištění pro účastníky pobytů je uzavřena do výše celkového limitu plnění 3 000 000 Kč.  Kryje pojištění léčebných výloh při pobytu v cizině (cestovní pojištění zahrnující zdravotní péči, repatriaci, převoz, ošetření zubů), úrazové pojištění (tj. smrt následkem úrazu, plná invalidita, trvalé následky úrazu, doba nezbytného léčení), pojištění osobních věcí, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, pojištění odpovědnosti za škodu na věci, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a doplňkové pojištění storna zájezdu.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí