Otázka týdne

Manžel i já vykonáváme samostatnou výdělečnou činnost. Na jaře 2010 se nám narodil syn, o kterého pečuji. Na pobočce VZP mi řekli, že z důvodu péče o dítě pro mě neplatí minimální vyměřovací základ a zálohy mám hradit podle skutečně dosaženého příjmu v roce 2009. Od 1. listopadu 2010 pobírá manžel na syna rodičovský příspěvek a pojistné na zdravotní pojištění za něj hradí stát. Je povinen hradit zálohy v zákonem stanovené minimální výši? Jak máme postupovat při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010?

Minimální vyměřovací základ neplatí podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pro osobu, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let; stejně tak neplatí pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát. Zdálo by se tedy, že v popsaném případě není ani jeden z rodičů povinen platit zálohy na pojistné alespoň v minimální výši. Není tomu ale tak.

V období, kdy je manžel příjemcem rodičovského příspěvku, hradí za něj pojistné stát a neplatí pro něj jako pro OSVČ minimální vyměřovací základ pro platbu záloh na pojistné. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek jsou dány ustanovením § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kde je uvedeno, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Podle § 31 je podmínka osobní celodenní péče splněna, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. To znamená, že podmínka pro výplatu rodičovského příspěvku manželovi je splněna, pokud manžel celodenně, osobně a řádně pečuje o vašeho syna, a v době, kdy se věnuje výkonu samostatné výdělečné činnosti, zajišťujete péči o toto dítě vy. Při podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 označí, že v listopadu a v prosinci 2010 byl osobou, pro kterou neplatil minimální vyměřovací základ.

Není však možné, aby oba rodiče při péči o jedno dítě současně splňovali podmínku celodenní osobní a řádné péče tak, jak je uložena zákonem č. 117/1995 Sb. v souvislosti s nárokem na rodičovský příspěvek a zároveň zákonem č. 592/1992 Sb. v souvislosti s dodržením minimálního vyměřovacího základu. Proto od zmiňovaného listopadu 2010 nemůže být i matka dítěte osobou, pro kterou neplatí minimální vyměřovací základ. Od tohoto měsíce jste byla povinna hradit jako OSVČ zálohy na pojistné v minimální výši. Při podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 označíte listopad a prosinec jako měsíce, za které jste povinna dodržet minimální vyměřovací základ.