osvč - změna banky

 25. 2. 2013 | OSVČ, administrativa

otazka-tydne

Jsem OSVČ, přihlášený u VZP. Změnil jsem teď banku. Jak mám nahlásit změnu bankovního spojení? Nestačí jen uvést jiné číslo účtu při vyplňování Přehledu OSVČ?

Změnu bankovního účtu, z něhož platíte pojistné, je třeba pojišťovně oznámit samostatně. K tomuto účelu poslouží formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Formulář je určen nejen pro přihlášení se k VZP ČR, ale i ke splnění oznamovací povinnosti, kterou ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění nebo zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Právě v něm je mezi povinnostmi plátců pojistného stanoveno, že osoba samostatně výdělečně činná je povinna sdělit vedle svého jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla i své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, má-li ho přiděleno, a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh. Změní-li se dodatečně tyto údaje, musí pojišťovně změny ohlásit, a to do osmi dnů.

Formulář je na stránkách www.vzp.cz/tiskopisy. Lze ho vyplnit v elektronické podobě přímo na počítači a poté vytisknout, nebo vyplnit ručně; k dispozici je rovněž na všech pracovištích VZP.

V horní části formuláře je třeba zaškrtnout, zda jde o přihlášku, nebo o změnu. OSVČ zde v bodě 5 uvádějí své bankovní spojení, resp. zda budou úhrady pojistného a záloh na pojistné prováděny poštovní poukázkou (složenkou), nebo převodem z účtu. Při platbě převodem z účtu je třeba uvést číslo účtu (ve tvaru předčíslí-číslo účtu/kód banky), ze kterého budou prováděny platby na účet VZP. Kolonka pro bankovní spojení IBAN se týká jen zahraničních plateb, IBAN je mezinárodní číslo účtu.

V bodě 9 je pak třeba napsat datum platnosti údajů (od kdy oznamované skutečnosti nastaly, tj. v tomto případě od kdy používáte daný účet k platbám pojistného) a datum vyplnění formuláře. Vyplněný a podepsaný formulář je možno doručit na kterékoli pracoviště VZP.