Otázka týdne

V tisku se teď stále píše o daňovém přiznání a daních, ale ne o zdravotním pojištění a povinnostech vůči zdravotní pojišťovně. Do kdy je třeba zdravotní pojištění zaplatit a koho se povinnost podat příslušný formulář týká, resp. koho se netýká?

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) provádí výpočet pojistného na zdravotní pojištění jednou ročně. Roční zúčtování pojistného na zdravotní pojištění provádí OSVČ na formuláři „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ (dále jen Přehled). Formulář slouží k výpočtu výše pojistného, které je OSVČ povinna zaplatit za kalendářní rok, za nějž se Přehled podává. Zároveň slouží k výpočtu výše záloh na pojistné, které je OSVČ povinna platit od měsíce, v němž Přehled podala.

Formulář je OSVČ povinna předložit do 1 měsíce ode dne, kdy měla podat Přiznání k dani z příjmů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Do Přehledu se uvádějí údaje o příjmech a výdajích OSVČ. V určitých případech (např. u OSVČ, která vede účetnictví) se při výpočtu pojistného vychází z dílčího základu daně OSVČ. Porovnáním vypočtené roční výše pojistného s úhradou záloh může mít OSVČ vyrovnanou bilanci. Případný doplatek na pojistné je splatný do 8 dnů po podání  Přehledu. Vychází-li přeplatek, považuje se odevzdání Přehledu za podání žádosti o vrácení přeplatku.

Ptáte se také, koho se povinnost odevzdat Přehled týká. Povinnost se vztahuje na všechny OSVČ, mezi které (zjednodušeně řečeno) patří všichni, kteří mají příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. Vedle živnostníků či zemědělců jde také o spolupracující osoby OSVČ nebo osoby, které mají příjmy podle autorského zákona. Výčet případů, na něž se povinnost nevztahuje, je jednodušší. Jako OSVČ nevystupuje např. druhý z manželů při společném zdanění manželů, pokud nemá vlastní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Do Přehledu se také nepíší jiné příjmy než příjmy ze samostatné výdělečné činnosti – tj. příjmy z pronájmu, podíly na zisku, příjmy ze zaměstnání apod.

Nepředloží-li OSVČ Přehled vůbec, hrozí jí pokuta až do výše 50 000 Kč. Tiskopisy jsou k dispozici na kterémkoli pracovišti VZP nebo na našich internetových stránkách.