Nechci po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství přerušit výdělečnou činnost jako OSVČ. Musím platit zálohy na pojistné? Pokud ano, mohu požádat o jejich snížení?

Zálohy na pojistné nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok.

Zákon dále rozlišuje osoby, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, a ty, které ji nemají. Nemusí tedy platit zálohy na pojistné alespoň v minimální výši, ale hradí je ve výši vypočtené podle výše daňového základu vypočteného v předcházejícím kalendářním roce. Mezi tyto pojištěnce patří osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství patří mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. Tuto skutečnost má pojištěnec povinnost své zdravotní pojišťovně oznámit. Od měsíce, kdy je po celý kalendářní měsíc příjemcem peněžité pomoci v mateřství, bude pak hradit zálohy na pojistné vypočtené ze skutečně dosaženého daňového základu v předcházejícím kalendářním roce a nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.

Snížit výši zálohy na pojistné může zdravotní pojišťovna v okamžiku, kdy příjem, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti (nejméně však v období 3 měsíců), je nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v přecházejícím roce. O snížení zálohy na pojistné je třeba požádat na tiskopise, který je k dispozici i na internetových stránkách VZP. Případný přeplatek na zálohách bude vyrovnán po podání přehledu za aktuální rok.

Pouze osoba, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát, není povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné. Pojistné zaplatí po podání přehledu o výši daňového základu OSVČ za uplynulý kalendářní rok a na jeho základě jí už bude stanovena výše záloh na pojistné.