Otázka týdne

Přivydělával jsem si při zaměstnání drobným podnikáním. Nyní jsem už jen OSVČ a budu mít zájem čerpat předdůchod. Bude to mít nějaký vliv na placení pojistného na zdravotní pojištění? Budu muset platit jako OSVČ pojistné v minimální výši?

Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění neplatí pro osoby samostatně výdělečně činné minimální vyměřovací základ pro platbu pojistného mimo jiné i v případě, že je za ně po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného stát. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na schválení zákona o doplňkovém penzijním spoření byl novelizován i zákon o veřejném zdravotním pojištění, je od 1. ledna 2013 plátcem pojistného stát i za příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

To znamená, že budete jako příjemce penze na určenou dobu (předdůchodu) hradit zálohy na pojistné pouze ve výši vypočtené ze skutečně dosažených příjmů, a to i pokud je vaše záloha na pojistné vypočtená z příjmu, který jste měl v předchozím kalendářním roce, nižší než zákonem stanovená minimální výše zálohy.

Skutečnost, že jste se stal příjemcem penze z doplňkového penzijního spoření, jste ale povinen zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Oznámení se provádí na tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce, který je k dispozici na pracovištích VZP nebo na internetových stránkách VZP v části určené pro plátce.