Četl jsem, že VZP bude své klienty upozorňovat mailem nebo SMS zprávou na jejich dluhy. Zajímalo by mě, jaké je penále a jaké jsou promlčecí doby u pojistného na zdravotní pojištění.

Nová služba VZP má zabránit tomu, aby klientům zbytečně naskakovalo penále za neprovedenou platbu. Toto rozesílání upozornění formou mailu nebo SMS se bude týkat aktuálně vzniklých dluhů, kdy plátce nějakým nedopatřením platbu neodvedl. Nadále platí, že VZP obesílá všechny dlužníky v průměru jedenkrát ročně dopisem. Prakticky se tedy nemůže stát, že by o svých dluzích nevěděli. Někdy je však neřeší a pak může penále spolu s pokutami původní dlužné částky výrazně navýšit.

Jestliže plátce dluh neuhradí sám po obdržení vyúčtování pojistného, vystaví mu pojišťovna ve správním řízení platební výměr, případně mimo správní řízení tzv. výkaz nedoplatků, případně pak činí další kroky (soudní řízení, konkurs na plátce).

Do doby úhrady pojistného nabíhá dlužníkovi penále bez jakéhokoliv časového omezení. Nyní je jeho sazba ve výši 0,0411 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení. Před 1. lednem 2007 ovšem bylo penále 0,1 %, v období od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 dokonce 0,3 %, a dále do 31. 12. 2021 bylo 0,05 %.

Právo předepsat dlužné pojistné se podle § 16 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li ale proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

Právo vymáhat pojistné se promlčuje v 10leté promlčecí lhůtě počínaje právní mocí platebního výměru, kterým bylo vyměřeno. Po dobu řízení u soudu (tj. i po dobu trvání exekuce) ovšem promlčecí doba neběží. Rovněž na dlužné pojistné a penále předepsané formou výkazu nedoplatku se vztahuje 10letá promlčecí doba s tím, že výkaz nedoplatků je vykonatelný (pro účely exekuce) dnem jeho doručení a běh promlčecí doby se počítá již od data jeho vykonatelnosti. V souladu se zákonem pojišťovna nevymáhá jen nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje 50 Kč.

Jestliže právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné vzniklo před 1. 12. 2011, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 592/1992 Sb., postupuje se podle původního znění zákona. V praxi to znamená, že dlužné pohledávky jsou v tzv. dvojím promlčecím režimu: pohledávky splatné do 30. 11. 2011 v 5letém a pohledávky splatné od 1. 12. 2011 v 10letém. Obdobně to platí i z pohledu vymáhání. Platební výměry a výkazy nedoplatků, u kterých nastala právní moc (vykonatelnost) nejpozději k datu 30. 11. 2011, jsou vymahatelné "postaru" v 5leté promlčecí lhůtě, novější pak v 10leté.

Pokud jde o vymáhání a promlčení penále, postupuje se stejně jako u pojistného.