Otázka týdne

Jsem bez práce a nyní mě vyřadili z evidence nezaměstnaných. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny?

Nezaměstnaný občan České republiky, vyřazený z evidence úřadu práce, za kterého není plátcem pojistného stát z jiného důvodu (např. proto, že jde o osobu, která pečuje o děti, pobírá rodičovský příspěvek nebo je poživatelem invalidního důchodu), patří do kategorie pojištěnců označované OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Je povinen platit sám měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda platná v měsíci, za který se pojistné platí.

Pojištěnec je také povinen své zdravotní pojišťovně oznámit, že se stal sám plátcem pojistného (tím, že vyplní formulář Oznámení pojištěnce a v jeho části „C“ určené pro „Plátce pojistného – pojištěnec sám“ označí křížkem písmeno „S“; k dispozici je také webový formulář). Pokud toto zařazení neprovede pojištěnec sám, bude zařazen do kategorie OBZP zdravotní pojišťovnou, a to prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého u něj není uveden plátce pojistného – pokud celý kalendářní měsíc není v kategorii, za kterou platí pojistné stát, žádný zaměstnavatel se za něj nepřihlásil k platbě pojistného a pojištěnec neoznámil zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Platbu pojistného je třeba poukázat na bankovní účet příslušného pracoviště VZP (zpravidla podle místa trvalého pobytu), určený pro individuální platby. Variabilním symbolem pro individuální platby je číslo pojištěnce VZP (rodné číslo), případně zvláštní číslo pojištěnce VZP, které bylo plátci sděleno identifikačním lístkem plátce pojistného (u 9místného čísla se doplňuje nula zprava).

 Pojistné OBZP je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.