Neuspěla jsem u maturity a byla mi povolena opravná zkouška v září. Předpokládám, že za mě tedy nadále platí zdravotní pojištění stát. Kdybych ale v září zkoušku opět nezvládla, budu muset zpětně pojistné doplácet?

Stát je plátcem pojistného za nezaopatřené děti, přičemž tuto "nezaopatřenost" definuje zákon o státní sociální podpoře. Dítě se považuje za nezaopatřené do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, je považován za nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin. Jenom pokud byste na střední škole nedokončila výuku ve školním roce, např. z důvodu vyloučení ze studia nebo zanechání studia, byla byste nezaopatřeným dítětem, za které hradí pojistné na zdravotní pojištění stát, pouze do dne ukončení studia.

Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Takže ani neúspěšný podzimní maturant se nemusí obávat toho, že by byl po dobu prázdnin (a tedy po dobu předpokládané přípravy na maturitu) zpětně vyřazen ze skupiny nezaopatřených dětí. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost (zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost) ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud by některá z těchto skutečností trvala po celý kalendářní měsíc v době prázdnin, ztratil by student nárok na zařazení mezi nezaopatřené děti v takovém měsíci.

Pokud byste u opravné zkoušky v září uspěla a bezprostředně pokračovala v dalším studiu, budete nadále nezaopatřeným dítětem, a to od ukončení studia na střední škole až do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (bez ohledu na skutečnost, jste-li v té době výdělečně činná) a dále v době navazujícího studia. K doložení "nezaopatřenosti" studenta stačí předložit pojišťovně potvrzení vydané školou.

Kdybyste u opravné maturitní zkoušky neuspěla, musela byste řešit svoji situaci ohledně zdravotního pojištění už za měsíc září, protože by za vás stát byl plátcem pojistného jen do 31. 8. Absolvent střední školy, který nepokračuje ve studiu a po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nezačne podnikat, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání ani za něj z jiného důvodu neplatí pojistné stát, patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Musí to oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné. Vždy totiž platí, že za pojištěnce musí být každý měsíc odváděno pojistné na zdravotní pojištění, ať už jako za zaměstnance, osobu samostatně výdělečně činnou, osobu bez zdanitelných příjmů nebo státního pojištěnce.

Připomínáme, že změnu nároku na platbu pojistného státem (tedy skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné) je nutno do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně. To platí i pro přesun mezi kategoriemi státních pojištěnců, tedy např. když se z nezaopatřeného dítěte stane uchazeč o zaměstnání.