Otázka týdne

Ke dni 30. 6. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany organizace, v září byl spor ukončen dohodou. Zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 7. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdách za měsíc říjen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění?

V popsaném případě se na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jednalo o nepřetržité trvání pracovního poměru a pojištěnec je z hlediska zdravotního pojištění zpětně považován za zaměstnance po celou dobu trvání pracovního poměru. Z tohoto důvodu je zaměstnavatel povinen uhradit mu za dobu neoprávněné výpovědi náhradu mzdy, tj. mzdu, která by mu náležela, a z této náhrady mzdy odvést pojistné. Na platbě se (jako vždy) podílí zaměstnanec i zaměstnavatel.

Náhrada mzdy se ale nerozpočítává na jednotlivé kalendářní měsíce, což znamená, že se nepromítne do vyměřovacích základů v období, za které náhrady mzdy náleží. To je podstatné, pokud se jednalo o pracovníka, který je povinen dodržet zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, a ve výše uvedených měsících byl jeho vyměřovací základ z důvodů překážek na straně organizace nulový. (Minimální vyměřovací základ nemusí dodržet např. zaměstnanec, který zároveň platí alespoň minimální zálohy jako OSVČ, nebo ten, za koho zároveň hradí pojistné stát.) Zaměstnavatel je pak povinen předat zdravotní pojišťovně opravené Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, na kterých bude v jednotlivých kalendářních měsících navýšen vyměřovací základ o částku minimálního vyměřovacího základu, a dále doplatit z této částky pojistné ve výši 13,5 %. (Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je v případě, že je vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace, povinen celé pojistné doplatit zaměstnavatel.)

 Vzhledem k tomu, že pojistné na zdravotní pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce a platby pojistného z minimálního vyměřovacího základu zde byly uhrazeny po termínu splatnosti, je plátce pojistného, tj. zaměstnavatel, povinen uhradit z těchto plateb penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den.