Jsem kadeřnice, na VZP jsem hlášená jako OSVČ. Po smrti manžela budu mít přiznaný vdovský důchod a slyšela jsem, že pobírání vdovského důchodu má u OSVČ nějaký vliv na platby zdravotního pojištění. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Od měsíce, ve kterém budete mít nárok na vdovský důchod po celý měsíc, nebudete muset dodržet minimální vyměřovací základ platný pro OSVČ, a měsíční zálohy na pojistné tedy budete platit ve výši podle svého skutečného daňového základu – tak, jak si je vypočtete v každoročním Přehledu OSVČ. To znamená, že mohou být i nižší, než je stanovené minimum pro OSVČ. Měsíční zálohy jako takové ale platit musíte. Od nich jsou "osvobozeny" jen ty OSVČ, které jsou zároveň zaměstnané, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů.

Tím, že budete mít přiznaný vdovský důchod, se zařadíte do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát. Stát je plátcem pojistného (mimo jiné) za poživatele důchodu, a to nejen starobního, ale i invalidního, sirotčího a vdovského/vdoveckého. Nárok na platbu pojistného státem podle zákona č. 48/1997 Sb. má poživatel důchodu od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je mu rozhodnutím důchod odejmut.

Nezapomeňte ale zdravotní pojišťovně do 8 dnů oznámit a doložit, že nově patříte do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát. Pojišťovna vás musí do této kategorie zařadit, aby za vás stát pojistné začal platit, to se nestane automaticky. Nejjednodušší je přijít na kterékoli klientské pracoviště s dokladem o přiznání vdovského důchodu. Naše pracovnice vám s vyplněním příslušného formuláře i pomohou.

Až budete podávat každoroční  přehled o výši daňového základu OSVČ, vyznačíte, ve kterých měsících jste nebyla povinna dodržet minimální vyměřovací základ, a s ohledem na to si vypočtete pojistné za daný kalendářní rok.

Pro jistotu připomínáme, že pojištěnec má povinnost vždy do 8 dnů hlásit své zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na vznik i zánik povinnosti státu platit za něj pojistné na zdravotní pojištění. Jakmile by vám byl vdovský důchod odejmut, musíte to pojišťovně oznámit, a musela byste začít jako OSVČ zase platit pojistné (resp. zálohy na pojistné) alespoň ve výši stanoveného minima.