Otázka týdne

Dostala jsem obálku s novým průkazem VZP. Stejnou měl ve schránce soused, který ale nedávno zemřel. Žil sám a v bytě teď nikdo nebydlí. Co mám dělat s touto zásilkou?

Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podobné zásilky vracely, a za podobné případy se omlouváme, byť nevznikají z viny pojišťovny. Průkaz je možno vrátit na kterékoli pracoviště VZP, nebo prostřednictvím pošty s poznámkou, že adresát zemřel (nebo se odstěhoval apod.). Plošná výměna průkazů pojištěnce VZP ČR / EHIC, které byly vydány s pětiletou platností v roce 2009, probíhá od června 2014 do února 2015 a nový průkaz při ní dostanou téměř 4 miliony pojištěnců VZP. Při takto rozsáhlé výměně se mohou projevit případné chyby v registru pojištěnců. Mnohé se podařilo odstranit při minulé hromadné výměně průkazů, ale opět platí, že pokud se nesprávně doručený průkaz pojišťovně nevrátí a o chybě se nedozvíme, nemůžeme sjednat nápravu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vede registr zcela všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v ČR a využívá k tomu údaje, které dostává z registru obyvatel. Je ale povinností každého pojištěnce oznámit své zdravotní pojišťovně změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Úmrtí pojištěnce oznamuje centrálnímu registru pojištěnců příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky, a má tak učinit do osmi dnů od zápisu do matriky. Na základě všech těchto oznámení dochází k aktualizaci registru pojištěnců. Přesto se může stát, že některé údaje v registrech neodpovídají aktuálnímu stavu ke dni doručení průkazů. Nelze tedy vyloučit, že průkaz bude doručen osobě, která již zemřela. Svoji roli také jistě hraje nutná časová prodleva mezi zadáním průkazů do výroby a jejich doručením jednotlivým pojištěncům.

Nejčastějším problémem při hromadné výměně průkazů však bývá odeslání průkazu na nesprávnou adresu, protože pojištěnec nesplnil svoji povinnost nahlásit její změnu. Připomínáme v této souvislosti, že pokud se pojištěnec v místě svého trvalého pobytu nezdržuje, musí pojišťovně oznámit také své skutečné bydliště, tedy adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí