Otázka týdne

Co jsou to regresy? Četl jsem, že Všeobecná zdravotní pojišťovna uplatňuje regresy, a nevím, co to znamená.

Oprávněná náhrada škody, dříve tzv. regresní náhrada, představuje nárok zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů léčení jejího pojištěnce, jemuž bylo ublíženo na zdraví zaviněným protiprávním jednáním jinou, jak říká zákon „třetí osobou“, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Z ustanovení § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyplývá, že příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci.

Pod těmito náklady je nutné si představit účelně vynaložené platby zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením, kde byla osoba s poraněním ošetřována, jako např. rentgenové vyšetření, hospitalizace, léky, vyšetření specialisty apod. Tím, že zdravotní pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení poskytnutou zdravotní péči, jí vznikla majetková újma, tzn. škoda vyčíslitelná v penězích. Proto následně zdravotní pojišťovna požaduje po osobě, která poškození zdraví zavinila, úhradu těchto nákladů.

Protiprávním jednáním pak rozumíme každé porušení právních norem; mezi nejčastější případy u náhrad škod zdravotní pojišťovně patří především trestné činy jako ublížení na zdraví, výtržnictví, napadení veřejného činitele, rvačka, týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě apod., ale např. i porušení právních norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, porušení ustanovení zákona o silničním provozu či porušení právních norem upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tedy pracovní úrazy.