Otázka týdne

Připravuji se na bakalářské zkoušky a nechci už ve studiu na vysoké škole pokračovat, alespoň ne hned. Jak je to s platbou pojistného na zdravotní pojištění – do kdy ho nemusím platit?

Jestliže skončíte studium na vysoké škole bakalářskými státními závěrečnými zkouškami a dál studovat nebudete, přestáváte být skoro hned nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Nebudete totiž mít státní platbou pojistného kryté ani poslední prázdniny.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání (což je podmínkou pro zařazení do kategorie "státní pojištěnec") se považuje i kalendářní měsíc, v němž student ukončil řádně studium na vysoké škole, tedy měsíc, ve kterém byla složena poslední závěrečná zkouška, a také jeden (!) kalendářní měsíc po něm následující. Ale pozor, zatímco v tom prvním měsíci můžete být i výdělečně činná, pro druhý platí omezení: pokud byste po celý tento měsíc vykonávala výdělečnou činnost nebo měla nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci, vyřadí vás to z kategorie "státních pojištěnců".

Následně existuje pro absolventa VŠ několik možností. Obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako OSVČ. Když práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát. Pokud se ale na úřadu práce nepřihlásí (a ani z jiného důvodu za něj nehradí pojistné stát), musí si platit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné OBZP se vypočítává z minimální mzdy.

Pro případ, že byste si to se studiem rozmyslela: nezaopatřeným dítětem je student i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud toto studium bezprostředně navazuje na skončení studia na původní vysoké škole, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců. Jedná se např. o období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Kdybyste se rozhodla ve studiu na vysoké škole pokračovat až s odstupem času (a mezitím třeba pracovala nebo zkusila podnikat), bude za vás stát opět plátcem pojistného po dobu vysokoškolského studia, maximálně ale do vašich 26 let.

Nezapomeňte, že vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce je každý pojištěnec povinen své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osmidenní.