Když je prodloužen termín pro podání přehledu OSVČ na 2. srpna, můžu zaplatit nedoplatek až v srpnu, i když přehled už jsem podal v dubnu?

Nikoli, musíte vycházet z toho, kdy byl přehled reálně podán. Případný nedoplatek pojistného, vypočítaný v Přehledu OSVČ za rok 2020, je nutno zaplatit do 8 dnů ode dne podání přehledu.

V zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je formulace „do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích“. Ten, kdo podal přehled např. 19. dubna, musí nedoplatek zaplatit do 8 dnů od tohoto data. Pokud by nezaplatil včas, začne mu po 8 dnech nabíhat penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Tomu, kdo přehled nepodal, resp. nepodal včas a pojistné nezaplatil, začne nabíhat penále po 8 dnech ode dne, kdy přehled podle zákona měl být podán (což je u přehledu za rok 2020 datum 2. srpna 2021).

Související otázky pro téma: Aktuálně pro plátce