Kdo nemá povinnost nosit na prostředcích MHD, obchodech apod. respirátor?

Výjimku z této povinnosti mají např. děti předškolního věku, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti, a podle Mimořádného opatření č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN od 31. 7. 2021 do odvolání též osoby, které nemohou mít ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN 95) nasazeny ze závažných zdravotních důvodů a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce