Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži „Díky za VZPruhu“

Pořadatel v souvislosti  s účastí v soutěži, tj. realizace a vyhodnocení soutěže včetně následného předání výhry, zpracovává Vaše OÚ ve smyslu čl. 6 odst.1 písmene. b) Nařízení, neboť zpracování OÚ je nezbytné pro realizaci smluvního vztahu v rámci Vaší účasti v soutěži, která je definována Úplnými pravidly soutěže, a s tím souvisejícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro převzetí výhry nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě Vaši žádosti.

V souvislosti s účastí v soutěži na Facebooku a Instagramu pořadatele VZP ČR a s předáním výhry výhercům dochází ke zpracování OÚ v nezbytně nutném rozsahu u níže uvedených subjektů údajů:

 • Účastník soutěže
  • jméno Facebookového profilu
  • jméno Instagramového profilu
 • Výherce soutěže
  • e-mail
  • jméno a příjmení
  • adresa

Poskytnutí OÚ je smluvním požadavkem a pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí OÚ má za důsledek nemožnost účasti v soutěži. Neposkytne-li výherce pořadateli OÚ pro doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.

Zpracování OÚ je prováděno v pobočkách a v sídle správce pověřenými zaměstnanci bez využití zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny (např. kontrolní orgány VZP ČR) respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely účasti v soutěži, budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, nejdéle však po dobu trvání projektu Díky za VZPruhu, poté budou vymazány.

Vložením videa pod soutěžní příspěvek na Facebooku VZP ČR nebo označením videa na IG hastagem #dikyzavzpruhu a @vzpcr potvrzujete, že jste seznámen/a s Informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži a že jste ji  porozuměl/a v celém rozsahu.